Voorwaarden

1a – Rechtspraktijk mr.Bult , hierna aangeduid als ‘ de rechtspraktijk ’ is een eenmanspraktijk waarin mr. Ben. F.Bult  zich ten doel stelt om de praktijk van professioneel gemachtigde / adviseur  uit te oefenen

 1b – De rechtspraktijk behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. 

 

1c - In het geval bij een opdracht aanvullende voorwaarden overeengekomen worden, gelden, waar deze bepalingen bevatten die strijdig zijn aan de algemene voorwaarden, de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden. 

Opdracht

2a – De rechtspraktijk verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

2b - De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

2c - Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

Honorering en opschorting 

3a - De opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

3b - De betalingstermijn van een declaratie bedraagt 14 dagen. Dit betreft een fatale termijn.

3c - Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Hierbij is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd gelijk aan 15% van het opeisbare bedrag met een minimum van € 250,00, alsmede een vergoeding wegens renteverlies ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

3d – De rechtspraktijk is gerechtigd (verdere) werkzaamheden op te schorten, indien en zodra  de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige financiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst van opdracht. 

Aansprakelijkheid

 

4a - Iedere aansprakelijkheid van de rechtspraktijk is beperkt tot het bedrag dat terzake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de polisvoorwaarden niet door de verzekeraar wordt vergoed.

4b- Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de door de rechtspraktijk gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de rechtspraktijk aan de opdrachtgever in het betreffende dossier in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 5.000,00.

 4c – De rechtspraktijk is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van door de rechtspraktijk ingeschakelde derden.

Toepasselijk recht

 

5a - Op de rechtsverhouding tussen de rechtspraktijk en haar opdrachtgevers of wederpartijen is Nederlands recht van toepassing.

  5b - Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Zwolle.